Przetargi.pl
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-836 Opole, ul. Wrocławska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 77 401 84 32 , fax. 0 77 457 45 23
 • Data zamieszczenia: 2019-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny
  ul. Wrocławska
  45-836 Opole, woj. opolskie
  tel. 0 77 401 84 32, fax. 0 77 457 45 23
  REGON: 10613083000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna - Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości i bieżącej konserwacji nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości nieruchomości zajmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wykorzystaniem środków czystości i materiałów eksploatacyjnych Wykonawcy oraz urządzeń i narzędzi posiadanych przez Wykonawcę, a także bieżąca konserwacja niektórych elementów nieruchomości Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego. Usługa sprzątania polegać będzie na: 1) całorocznym utrzymaniu czystości terenów wewnętrznych (pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych, technicznych i innych znajdujących się w budynkach) o łącznej powierzchni 6359,43 m² w 11 obiektach zajmowanych przez Zamawiającego: a) 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 4; b) 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59; c) 48-303 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4; d) 48-210 Biała, ul. Kościuszki 24; e) 46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 3; f) 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14; g) 47-260 Polska Cerekiew, ul. Rynek 2; h) 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 14; i) 46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 7; j) 45-836 Opole, ul. Zielonogórska 3; k) 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 "G", 2) całorocznym utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych o łącznej powierzchni 2807,56 m² wokół 5 obiektów zajmowanych przez Zamawiającego: a) 46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 7; b) 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14; c) 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 14; d) 46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 3; e) 47-260 Polska Cerekiew, ul. Rynek 2; oraz 3) objęte Prawem Opcji Zakupu 396 roboczo-godzin bieżącej konserwacji niektórych elementów budynków zajmowanych przez Zamawiającego: a) 48-100 Głubczyce, ul. Powstańców 4; b) 47-100 Strzelce Opolskie, ul. 1 Maja 59; c) 48-303 Nysa, ul. Marcinkowskiego 2-4; d) 48-210 Biała, ul. Kościuszki 24; e) 46-100 Namysłów, ul. Piłsudskiego 3; f) 49-340 Lewin Brzeski, ul. Moniuszki 14; g) 47-260 Polska Cerekiew, ul. Rynek 2; h) 46-300 Olesno, ul. Powstańców Śląskich 14; i) 46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 7; j) 45-836 Opole, ul. Zielonogórska 3; k) 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170 "G".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie analizy treści oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia, które składa każdy Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu (aktualne na dzień składania oferty): 1) wypełniony Formularz Ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 2) wypełniony Formularz Cenowy wg Załącznika nr 2 do SIWZ 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 5) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem kopia). Dokumenty, które składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert; Pisemne zobowiązania, o którym mowa w Rozdziale III pkt III.1.5.5) SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ), jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów zgodnie z art. 22a ustawy Pzp;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach