Przetargi.pl
Świadczenie usług drukarskich w 2018 roku dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33300 Nowy Sącz, ul. Długosza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 482 610 , fax. 184 482 611
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  ul. Długosza 3
  33300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 482 610, fax. 184 482 611
  REGON: 28149900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług drukarskich w 2018 roku dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukarskich łącznie z przygotowaniem dostarczonych przez Zamawiającego materiałów graficznych do naświetlania, naświetlaniem oraz dostarczeniem przedmiotu zamówienia wraz z jego wniesieniem do siedziby Zamawiającego. Poprzez to rozumie się wytworzenie, przez Wykonawcę w produkcji poligraficznej druku, będącymi w jego posiadaniu maszynami drukarskimi, komponentami; tuszem i na jego papierze itp., treści przekazanych przez Zamawiającego w pakiecie zawierającym zestaw niezbędnych elementów koniecznych do wykonania druku, a także według innych wymogów Zamawiającego określonych w specyfikacji lub umowach. 2. Zamówienie składa się z dwóch części: a) Część I zamówienia obejmuje: druk zaproszeń, afiszy, ulotek, afiszy i ulotek repertuarowych, papierów firmowych, kopert firmowych, wizytówek, biletu Prezent, kartek świątecznych, toreb firmowych, biletów, kalendarzy ściennych, kalendarzy biurkowych, pudełek do kalendarzy biurkowych, notesów/notesików, biuletynów, folderów, katalogów, regulaminów, broszur, afiszy, ulotek, plakatów, kopert do zaproszeń, dla których nie przewiduje się nadania numeru ISBN, wg przekazanych przez Zamawiającego projektów w ramach bieżącej zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ, b) Część II zamówienia obejmuje: druk katalogów, dla których zostanie nadany numer ISBN wg przekazanych przez Zamawiającego projektów w ramach bieżącej działalności Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 2b do siwz. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz parametry elementów usługi realizowanej przez Wykonawcę określono w szczegółowym kosztorysie ofertowym dla poszczególnych 9 działów/sekcji/oddziałów w przypadku Części I oraz dla 2 oddziałów w przypadku Części II, stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty właściwy dla danej Części zamówienia 2. Szczegółowy kosztorys ofertowy właściwy dla danej Części zamówienia 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy; b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy pzp). 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 8 - oryginał dokumentu, 5. Oświadczenie dotyczące przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej - oświadczenie wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach