Przetargi.pl
Świadczenie usług doradztwa w zakresie planowania, optymalizacji i rozwoju procesowego, organizacyjnego i finansowego klinik UCK.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług doradztwa w zakresie planowania, optymalizacji i rozwoju procesowego, organizacyjnego i finansowego klinik UCK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie planowania, optymalizacji i rozwoju procesowego, organizacyjnego i finansowego klinik UCK. 2. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) przygotowanie i prowadzenie działań restrukturyzacji działalności klinik pod względem finansowym, organizacyjnym i procesowym a w szczególności z uwzględnieniem ograniczenia kosztów lub wzrostu przychodów, b) raportowanie realizowanych działań w zakresie optymalizacji procesowych klinik, c) planowanie i prowadzenie, ciągłego doskonalenia działalności klinik pod względem procesowym, organizacyjnym i finansowym, d) optymalizowanie bieżących i planowanych procesów klinicznych pod kątem finansowym i procesowym, e) doradztwa w zakresie planowania, optymalizacji i rozwoju procesowego, organizacyjnego i finansowego klinik, f) comiesięczne raportowanie realizacji przeprowadzonych działań do Dyrektora Naczelnego UCK, g) bieżącą weryfikację funkcjonowania pod względem finansowym i procesowym klinik, h) świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego w wymiarze 3 dni w tygodniu, co najmniej 3 godziny każdego dnia, 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73220000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach