Przetargi.pl
Druk materiałów promocyjno - informacyjnych

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 32 33 100 , fax. 58 32 33 200
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  Al. Grunwaldzka 472D
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 32 33 100, fax. 58 32 33 200
  REGON: 19004453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://arp.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk materiałów promocyjno - informacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku i dostawy materiałów promocyjno- informacyjnych, przy czym zamówienie udzielane jest w następujących częściach: a) w części 1- zamówienie realizowane w ramach projektu „SB WELL”, b) w części 2 – zamówienie realizowane w ramach projektu „Invest In Pomerania 2020”, c) w części 3 – zamówienie realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy, d) w części 4 – zamówienie realizowane w ramach projektu „SPEKTRUM” Pomorski System Usług Doradczych”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ- OPZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 3. Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach: 1)projektu "Invest in Pomerania 2020", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, umowa o dofinansowanie RPPM.02.05.00-22-0001/16-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2)Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, projekt pt. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, projekt pt. „Invest in Pomerania 2020” oraz projekt pt. “SPEKTRUM Pomorski System Usług Doradczych”. 3) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej „Interreg Południowy Bałtyk”, projekt pt. “Wellbeing Tourism in the South Baltic Region - Guidelines for good practices & Promotion (SBWELL)”. 4.Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się ofertę na część wskazaną w ust. 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert: a. wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg. wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ. b. wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (przykładowy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 7 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są: a. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, b. oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt a). Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach