Przetargi.pl
Świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych i innych usług prawniczych

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 542 84 00, 542 84 01 , fax. 22 542 84 44, 542 84 45
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Władza Wdrażająca Programy Europejskie
  ul. Rakowiecka 2a 2a
  02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 542 84 00, 542 84 01, fax. 22 542 84 44, 542 84 45
  REGON: 01562778200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wwpe.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych i innych usług prawniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych i innych usług prawniczych, na realizację zamówienia Zamawiający przeznacza kwotę 228 934,73 zł brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wwpe.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach