Przetargi.pl
Świadczenie usług codziennego sprzątania w budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj. od 01.07.2016-31.05.2018 r.

Zakład Administracji Budynków ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wyszyńskiego 7A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 8443329, 8420543 , fax. 015 8443330
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Administracji Budynków
  ul. Wyszyńskiego 7A 7A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 0-15 8443329, 8420543, fax. 015 8443330
  REGON: 18009168400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług codziennego sprzątania w budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Kwiatkowskiego 4, przez okres 23 miesięcy tj. od 01.07.2016-31.05.2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa codziennego sprzątania w budynku Fili Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, usytuowanego przy ul. Kwiatkowskiego 4 w okresie obwiązywania umowy, w sposób sprawny, dokładny i terminowy z zastosowaniem urządzeń, materiałów i środków o nie niszczącym działaniu na czyszczone powierzchnie i elementy wyposażenia. 2. Usługi świadczone będą w budynku przy ul. Kwiatkowskiego 4 o łącznej powierzchni 5 634,50 m2, w tym: 1) powierzchnia piwnic - posadzka przemysłowa - ok. 1 706,55 m2 ( w tym droga manewrowa - ok. 744 88 m2 ) Uwaga: Powierzchnia piwnic jako garaż podziemny nie jest użytkowana przez samochody 2) powierzchnia pokoi, sal wykładowych itp. - wykładzina dywanowa - ok. 986,64 m2 ; 3) powierzchnia pokoi administracyjnych, sal itp.- wykładzina PCV - ok.1 352,36 m2 ; 3) powierzchnia sanitariatów i łazienek, holi, korytarzy - 1273,02 m2 - gres, terakota; 4) powierzchnia klatek schodowych - posadzka żywiczna 315,93 m2 5) 8 pomieszczeń sanitariatów i łazienek wyposażonych w suszarki do rąk , dozowniki do mydła w płynie , podajniki do papieru toaletowego , umywalki , sedesy , pisuary , podajnik na ręczniki; 3. Zestawienie powierzchni do sprzątania: Powierzchnia dydaktyczna 2156,84 ( m2 ) Powierzchnia pomocnicza 997,71+521,59+147,00 =1666,30 ( m2 ) piwnice - 1811,36 ( m2 ) Razem 5634,50 m2 4. W obiektach Politechniki Rzeszowskiej przebywa dziennie w okresie nauki, tj. październik - czerwiec każdego roku około 300 osób . 5. Usługa sprzątania winna być wykonywana przy pomocy następującego sprzętu technicznego: wózki serwisowe, odkurzacze do pracy na sucho i mokro, urządzenia do czyszczenia powierzchni posadzek, teleskopowe przyrządy do mycia okien. 5. Wykonawca dostarczy w ramach ceny oferty do wszystkich obiektów: materiały i środki czyszczące, dezynfekujące, papier toaletowy w bębnach, ręczniki papierowe (nie pylące, białe) składane do łazienek, mydło w płynie (glicerynowe, nawilżające o delikatnym zapachu), worki na śmieci, środki zapachowe (wkłady do wc, odświeżacze powietrza) - posiadające wymagane ustawą z dnia 25 stycznia 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322 ze zm.) atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce. Środki czyszczące, konserwujące i artykuły higieniczne powinny być dobre jakościowo; Wykaz zaopatrzenia w środki czystości zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Usługi codziennego sprzątania będą obejmowały również sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal dydaktycznych , sanitariatów, holi i korytarzy po wykonanych remontach oraz w przypadku awarii. 7. Wszystkie czynności porządkowe będą wykonywane od godziny 15.30 w salach i pomieszczeniach wolnych od zajęć w ciągu całego tygodnia; z wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o tzw. ograniczonym dostępie, w których czynności porządkowe muszą być wykonywane w godzinach pracy administracji Politechniki Rzeszowskiej do godz.15.30 8. Codziennie od godz. 06:30 na budynku Politechniki Rzeszowskiej w ramach zawartej umowy Wykonawca będzie realizował prace awaryjne, sprzątanie pomieszczeń wymienionych wyżej, a także utrzymywać czystość ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego, ręczników papierowych. 9. Stałego utrzymania czystości w budynku oraz wejść do budynku (w tym chodników przyległych do głównego wejścia, oraz do wyjścia od strony parkingu a także wjazdu do garażu). 10. Pracownicy wykonawcy którzy będą realizować usługę, zobowiązani będą do wykonywania czynności w odzieży roboczej i ochronnej identyfikującej Wykonawcę, a także do dbania o schludny, estetyczno - higieniczny wygląd. 11. Wykonawca zobowiązany będzie: 1) Do utworzenia dziennego serwisu sprzątającego w liczbie 4 ( czterech) osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Forma umowy zawartej między wykonawcą a osobami wykonującymi czynności podczas realizacji zamówienia stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert. Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże ile osób zatrudnia/ będzie zatrudniać (od 0 do 4) na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Serwis sprzątający będzie pracował od godz. 6.30 do ok. 19.00 ( czas pracy Politechniki ) 2) do przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności sprzątania w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności sprzątania winna być każdorazowo aktualizowana. 3) do stałego utrzymywania czystości w budynkach oraz wejść do budynków (w tym schodów zewnętrznych). 4) Do dwukrotnego mycia okien wraz z ościeżnicami i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi odbywać się będzie trzy razy w roku w miesiącach: kwiecień, lipiec, październik po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i harmonogramu prac. 5) Zakres i wyszczególnienie podstawowych czynności związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia: a) Pomieszczenia Dziekanatu, zakładów (katedr), auli, Sali wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoriów, portierni: - odkurzanie, czyszczenie wykładzin dywanowych, - zmywanie na mokro powierzchni podłóg PCV, linoleum, płytek-gres, - wycieranie na wilgotno i sucho kurzu z biurek, stolików szafek, parapetów i grzejników, - czyszczenie urządzeń biurowych tj. drukarek, niszczarek, kserokopiarek, fax-ów aparatów telefonicznych, paneli sterujących , - opróżnianie koszy na śmieci obejmujące wymianę worka. Podczas opróżniania koszy konieczność wykonania segregacji na papier, plastik oraz wynoszenie posegregowanych śmieci do pojemników zewnętrznych, - utrzymanie w czystości drzwi, klamek, parapetów, lamp, koszy na śmieci, - opróżnianie pojemników z niszczarek biurowych wraz z wymianą worków, - odkurzanie mebli tapicerowanych, - usuwanie plam z podłóg i mebli tapicerowanych, - mycie gablot i szaf przeszklonych, - usuwanie pajęczyn, - usuwanie bieżących zabrudzeń ścian możliwych do wyczyszczenia, - wyłączanie świateł i zamykanie okien. b) Hol, korytarze i klatki schodowe (w tym jedna zewnętrzna), szatnia: - konserwacja (czyszczenie) posadzek przemysłowych żywicznych (klatki schodowe) i gresowych (płytek), - utrzymanie w czystości wycieraczek i mat wejściowych, - utrzymanie w czystości drzwi szklanych wejściowych, - odkurzanie poręczy schodowych, odkurzanie, czyszczenie parapetów oraz wszystkich sprzętów znajdujących się na korytarzach, takich jak: gabloty, tablice i tabliczki informacyjne, przeszklenia, meble, gaśnice, itp., - utrzymanie w czystości lamp, plafonów oświetleniowych, kontaktów do światła, - usuwanie bieżących zabrudzeń ścian możliwych do wyczyszczenia. c) Pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia socjalne: - mycie na mokro i wilgotną ścierką płynem dezynfekującym posadzek i ścian (płytek - gres) oraz kabin łazienkowych wykonanych z płyt HPL, - utrzymanie w czystości umywalek, sedesów, pisuarów, luster, armatury,podajników na papier toaletowy i ręczniki papierowe, mydło w płynie, koszy na odpady i innego wyposażenia łazienek, - opróżnianie koszy na śmieci, - mycie płytek ceramicznych - czyszczenie i dezynfekcja kratek ściekowych, - mycie zlewozmywaków, armatury i szafek kuchennych, - utrzymanie w czystości urządzeń kuchennych, - uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, środków zapachowych, - ręczników papierowych d) Piwnice (garaże, przejścia do klatek schodowych, pomieszczenia techniczne): - zamiatanie na sucho oraz w miarę potrzeb mycie na mokro drzwi przeszklonych do przejść do klatek schodowych, mycie na mokro bramy wjazdowej do garażu i przejazdowej, mycie na mokro drzwi do pomieszczeń technicznych, usuwanie pajęczyn. e) Utrzymanie w czystości na zewnątrz budynku: - zamiatanie i odświeżanie (mycie) płytek - gres przed głównym wejściem do budynku - zamiatanie i odśnieżanie w okresie zimowym chodników przed głównym wejściem do budynku, Wjazdu do garażu oraz wejścia od strony parkingu. 6) do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku wykonywaniem zamówionej usługi również po ustaniu umowy; 7) w czasie wykonywania usług do przestrzegania przepisów bhp i p.poż. oraz będzie ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w związku realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę; 8) do usunięcia usterek spowodowanych przez siebie na skutek niewłaściwej eksploatacji instalacji elektrycznej; 9) do usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotowej usługi stwierdzonych przez osoby wyznaczone do sprawdzenia czystości; 10) do pokrycia szkód spowodowanych użyciem nieodpowiednich środków piorących i czyszczących w wyniku, którego spowoduje zniszczenie lub nieprzydatność do dalszego użytkowania przedmiotu zamówienia; 11) do powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonych awariach lub uszkodzeniach instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych uniemożliwiających sprzątanie; 12. Częstotliwość sprzątania poszczególnych elementów obiektu zawiera harmonogram usług sprzątania - załącznik nr 8 do SIWZ. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania sprzątania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909192004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba osób wykonujących czynności sprzątania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zab.stalowawola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach