Przetargi.pl
Dostawa materiałów szewnych z podziałem na pakiety

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. 3 Maja 70
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0166215421 w. 217
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
  ul. 3 Maja 70 70
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 0166215421 w. 217
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.comjar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów szewnych z podziałem na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet Nr 1 - NICI CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE PLECIONE WYKONANE Z GLIKOLIDU I LAKTYDU POWLEKANE MIESZANKĄ KOPOLIMERU KAPROLAKTONU - GLIKOLIDU I LAKTYDU STEARYNOWO-WAPNIOWEGO O PODTRZYMANIU W WĘŹLE 80 % PO 14 DNIACH I 30 % PO 21 DNIACH O OKRESIE WCHŁONIĘCIA MASY SZWU 56-70 DNI. Pakiet Nr 2 - NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONE POWLEKANE ZBUDOWANE Z GLIKOZYDU I LAKTYDU PODTRZYMUJĄCE TKANKĘ 10 - 14 DNI WCHŁANIAJĄCE SIĘ DO 42 DNI (poz. 1 - 4) I NICI CHIRURGICZNE WCHŁANIALNE SYNTETYCZNE PLECIONE POWLEKANE PODTRZYMUJĄCE TKANKĘ 28 - 35 DNI WCHŁANIAJĄCE SIĘ DO 70 DNI (poz. 5 - 20) ZAWIERAJĄCE SUBSTANCJĘ ANTYBAKTERYJNĄ W POWLECZENIU (poz. 5; 7; 8; 10; 11; 12). Pakiet Nr 3 - NICI CHIRURGICZNE NIEWCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE POLIAMIDOWE SYNTETYCZNE PAKOWANE NA MOKRO W CELU OGRANICZENIA CHŁONNOŚCI I DLA ZMNIEJSZENIA PAMIĘCI SKRĘTU PO WYJĘCIU Z OPAKOWANIA. Pakiet Nr 4 - HEMOSTATYKI. Pakiet Nr 5 - NICI CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE NIEWCHŁANIALNE: POLIESTROWE POWLEKANE POLIBUTYLANEM (POZ. 1-4), MONOFILAMENTOWE POLYPROPYLENOWE (POZ. 5-9). Pakiet Nr 6 - NICI CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE Z POLIDWUOKSANONU DO RAN GOJĄCYCH SIĘ WOLNIEJ, WCHŁANIAJĄCE SIĘ OD 182-232 DNI Z POWLECZENIEM ANTYBAKTERYJNYM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie obowiązuje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.comjar.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach