Przetargi.pl
Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienia interwencji grupy patrolowo-interwencyjnej w obiektach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 320 33 58 , fax. (58) 301 84 53
 • Data zamieszczenia: 2023-05-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NARODOWE MUZEUM MORSKIE W GDAŃSKU
  ul. Ołowianka 9-13
  80-751 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (58) 320 33 58, fax. (58) 301 84 53
  REGON: 000635075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nmm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienia interwencji grupy patrolowo-interwencyjnej w obiektach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienia interwencji grupy patrolowo-interwencyjnej w obiektach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SWZ oraz na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym część II SWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III niniejszej SWZ.3. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał pochodzenie (markę, znak towarowy, producenta, dostawcę) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację prac w zgodzie z dokumentacją składającą się na opis przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych, od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową obsługę ochrony części oddziałów Zamawiającego. Ze względów organizacyjnych (znaczące ułatwienie w prowadzeniu nadzoru nad pracownikami jednego wykonawcy) oraz ekonomicznych (gospodarne dysponowanie środkami publicznymi oraz zasobami kadrowymi udostępnionymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia) wskazane jest powierzenie świadczenia przedmiotowych usług jednemu Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający nadmienia, iż wartość zamówienia umożliwia realizację zadania w całości przez jednego wykonawcę z sektora MŚP, a postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia umożliwiają szeroki udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej na posterunkach stałych wyznaczonych w obiektach Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia wydaną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 z późn. zm.).2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.3. zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia:- dwoma pracownikami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które:• posiadają sprawność fizyczną i psychiczną pozwalającą na pełne wywiązaniesię z przyjętych przez Wykonawcę obowiązków i zadań (w tym podejmowanie interwencji),• posiadają przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe nie krótsze niż rok czasu w obsłudze systemów zabezpieczenia technicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemu alarmu pożarowego, alarmu włamaniowegoi TV dozorowej oraz poczty elektronicznej,• nie były skazane za przestępstwa umyślne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach