Przetargi.pl
Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji (ATIK) na produktach ORACLE oraz usług wsparcia w zakresie utrzymania i zarządzania serwisami ORACLE

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3149700, , fax. 22 3149900
 • Data zamieszczenia: 2019-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3149700, , fax. 22 3149900
  REGON: 11263946000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji (ATIK) na produktach ORACLE oraz usług wsparcia w zakresie utrzymania i zarządzania serwisami ORACLE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) W części zamówienia nr 1 – świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług asysty technicznej (z ang. Software Update License & Support) i konserwacji (ATIK) w odniesieniu do programu Oracle Hyperion Planning Plus - Enterprise $M in Operating Budget Perpetual, numer CSI 19547496, jednostek 400, nr asysty: 6315018. Zamawiający dysponuje licencją FULL USE udzieloną na mocy odrębnych umów. 2) w części zamówienia nr 2 – świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług asysty technicznej (z ang. Software Update License & Support) i konserwacji (ATIK) w odniesieniu do programu Oracle Database Standard Edition - Processor Perpetual:  CSI 20158275 liczba jednostek - 3,  CSI 17771597 liczba jednostek - 1, nr asysty: 6881668. Zamawiający dysponuje licencją FULL USE udzieloną na mocy odrębnych umów. 3) w części zamówienia nr 3 - świadczenie usług wsparcia w zakresie utrzymania i zarządzania serwisami Oracle Hyperion Planning.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 2) w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach