Przetargi.pl
Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS we Wrocławiu oraz stażystów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3606000 , fax. 071 3606497
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu
  ul. Pretficza 11 11
  50-930 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3606000, fax. 071 3606497
  REGON: 00001775600260
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Oddziału ZUS we Wrocławiu oraz stażystów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmuje: - przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, - udział lekarza medycyny pracy Wykonawcy w posiedzeniach Komisji BHP Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał badania profilaktyczne zgodnie z art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy, ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 96, poz. 593 ze zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl/zampub
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach