Przetargi.pl
Świadczenie na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie doradztwa, sporządzania opinii oraz zastępstwa przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją przez Zamawiającego kontraktów, dotyczących dróg krajowych i autostrad.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg

 • Adres: 00-874 Warszawa, ul. Wronia 53
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 375 86 67 , fax. (22) 375 86 21, 3758803
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  ul. Wronia 53 53
  00-874 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 375 86 67, fax. (22) 375 86 21, 3758803
  REGON: 01751157500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie doradztwa, sporządzania opinii oraz zastępstwa przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją przez Zamawiającego kontraktów, dotyczących dróg krajowych i autostrad.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: świadczenie na rzecz Zamawiającego pomocy prawnej w zakresie doradztwa, sporządzania opinii oraz zastępstwa przed sądami, organami administracji i innymi instytucjami w sprawach związanych z realizacją przez Zamawiającego kontraktów, dotyczących dróg krajowych i autostrad. Zamówienie obejmuje: 1. doradztwo prawne przy dochodzeniu powstałych roszczeń odszkodowawczych Skarbu Państwa lub Wykonawców, Konsultantów, Projektantów, w tym opracowywanie analiz i opinii dotyczących zasadności oraz zgodności z warunkami kontraktowymi; 2. analiza podstaw i zasadności roszczeń zgłaszanych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców robót, Projektantów i Nadzoru (Inżyniera Kontraktu) oraz ich podwykonawców; 3. doradztwo prawne przy dochodzeniu potencjalnych roszczeń odszkodowawczych Skarbu Państwa lub Wykonawców, Konsultantów, Projektantów w tym udzielanie wsparcia GDDKiA polegających na doradzaniu, opiniowaniu i weryfikacji wskazanych konkretnie inwestycji, dla których istnieje prawdopodobieństwo powstania roszczeń odszkodowawczych Skarbu Państwa lub Wykonawców, Konsultantów, Projektantów; 4. doradztwo prawne w zakresie przygotowywanych stanowisk Zamawiającego będących odpowiedzią na wystąpienia Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, Projektanta, mających lub mogących mieć wpływ na roszczenia odszkodowawcze Skarbu Państwa lub Wykonawcy; 5. udział w mediacji i ewentualnych negocjacjach polubownych, 6. współpraca z radcami prawnymi Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w zakresie dochodzenia roszczeń Skarbu Państwa lub Wykonawców; 7. udział w posiedzeniach sądowych po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa. 8. inne usługi prawnicze, wymagające ochrony ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 200,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Potencjal kadrowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach