Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu wraz z podległymi Rejonami z podziałem na 3 części

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-139 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 186
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3347370 , fax. 071 334 73 63, 367 17 69
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śląskich 186 186
  53-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3347370, fax. 071 334 73 63, 367 17 69
  REGON: 01751157500082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu wraz z podległymi Rejonami z podziałem na 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie kompleksowych usług telefonicznych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu wraz z podległymi Rejonami z podziałem na 3 części: CZĘŚĆ 1: Rejon w Głogowie, Rejon w Legnicy (7 numerów), Rejon w Lubaniu, Rejon w Kłodzku, Rejon w Oleśnicy, Rejon w Wałbrzychu, Rejon w Wołowie, Rejon we Wrocławiu, Oddział Wrocław. CZĘŚĆ 2: Oddział Wrocław -Wydział Technologii, Rejon we Wrocławiu (Bielany Wrocławskie) CZĘŚĆ 3: Rejon w Legnicy (2 numery), Rejon w Oleśnicy (2 Numery), Rejon w Głogowie (2 numery)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) CZĘŚĆ 2 - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) CZĘŚĆ 3 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach