Przetargi.pl
Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Dzierżoniów

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Garbarska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8313129 , fax. 074 8320770
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
  ul. Garbarska 2 2
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8313129, fax. 074 8320770
  REGON: 89072383500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.dzierzoniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Dzierżoniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : - wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Dzierżoniów i obejmuje wykonanie następujących robót: a. oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami b. wykonanie napraw cząstkowych masą min. asfaltową 0/12,8 ( Kr 1-3), przed przystąpieniem do remontów wykonawca przedstawi Zamawiającemu recepturę MMA do zatwierdzenia. c. uporządkowanie terenu, zdemontowanie oznakowania pionowego SZACUNKOWO PLANUJE SIĘ WBUDOWANIE DO 146,1 TON MASY
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 1000,00 zł słownie : tysiąc złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.dzierzoniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach