Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt ogłasza przetarg

 • Adres: 05-126 Stanisławów Pierwszy, ul. Koncertowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 772 00 89 , fax. 22 772 00 89
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt
  ul. Koncertowa 4 4
  05-126 Stanisławów Pierwszy, woj. mazowieckie
  tel. 22 772 00 89, fax. 22 772 00 89
  REGON: 14601501400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.nieporet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego na pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług związanych z zabezpieczeniem ratownictwa wodnego w obiekcie krytej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt. 1. Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV: - 92.62.00.00-3 - Usługi w zakresie sportu. - 71.31.72.00-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Usługi będą polegały w szczególności na: A) Zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z Pływalni. B) Kontroli przestrzegania przez osoby korzystające z Pływalni postanowień Regulaminu Pływalni. 3. Kwalifikacje ratowników: 1) Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełnienie dyżurów ratowniczych wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia ratownika zgodnie z przepisami ustawy z dn. 18.08.2011r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 2) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie uprawnień zatrudnionych ratowników wodnych przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz każdorazowo w razie zatrudnienia nowych osób fizycznych do realizacji zadań będących przedmiotem Umowy. 3) W toku realizacji Umowy możliwa będzie zmiana osób wskazanych w przedstawionym przez Wykonawcę, wraz z ofertą przetargową, wykazie osób przeznaczonych do realizacji usług objętych przedmiotem Umowy pod warunkiem braku uzasadnionego sprzeciwu ze strony Zamawiającego, wyrażonego na piśmie w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o planowanej zmianie z zastrzeżeniem, iż osoby te będą posiadały, co najmniej takie same uprawnienia jak wymagane w SIWZ oraz w Umowie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach. 4. Miejscem świadczenia usługi będzie hala basenowa w skład której wchodzą: 1) niecka basenu sportowego ze stali nierdzewnej o wymiarach 12,5x25m i pow.312,5m?, sześciotorowa o głębokości od 135 do 180 cm, 2) basen rekreacyjny o pow. lustra wody 82,8m2 , który jest zintegrowany z hamownią ze zjeżdżalni, 3) wanna z hydromasażem dla 6 osób o średnicy 2,5m, 4) zjeżdżalnia ślimakowa o dł. 70,5m wraz z wieżą, 5) sauna sucha, 6) widownia dla 100 osób, 5. Harmonogram świadczenia usług: 1) Wykonawca zapewnia ciągłość obsady ratowniczej: - w godzinach pracy Pływalni tj. 5 dni w tygodniu (dni powszednie) w godzinach: 06:00-22:00, w soboty, niedziele i święta w godzinach 08:00 - 22:00 - szacunkowa ilość godzin ratowniczych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wynosi - 5600 godzin. Uwzględniono dni świąteczne i przedświąteczne zgodnie z załącznikiem nr 8. - Harmonogram pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Nieporęt w 2013 r. 2) W czasie jednej zmiany, w dni powszednie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług świadczonych równocześnie przez 2 ratowników, a w soboty, niedziele i święta 3, zgodnie z przepisami WOPR. Ratownicy są zobowiązani do sporządzania dziennego raportu obejmującego dokładny czas świadczenia usług. 3) Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu do 28 dnia każdego miesiąca kalendarzowego imienny harmonogram świadczenia usług przez ratowników na pływalni obejmujący wszystkie dni następnego miesiąca. Wszelkie zmiany w harmonogramie muszą być naniesione na grafik, który udostępniony będzie w pomieszczeniu ratowników na Pływalni. 4) Szacunkowa ilość godzin może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu Pływalni, spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi (przerwa technologiczna), modernizacją, remontem lub awarią itp. 5) O planowanym zamknięciu Pływalni na czas przerwy technologicznej Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem, chyba, że przyczyną wystąpienia przerwy technologicznej będzie zdarzenie nagłe, którego Zamawiający przewidzieć nie mógł. 6) W razie zamknięcia pływalni przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną obsługa ratownicza nie jest wymagana. 7) Zmniejszenie przez Zleceniodawcę ilości zleconych godzin świadczenia usług w stosunku do szacunkowej ilości godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego kontrolowania należytego wykonania usługi przez Wykonawcę. Z czynności kontrolnych będzie sporządzany protokół a ewentualne uchybienia muszą zostać usuwane na bieżąco. 6. Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zabezpieczenia ratowniczego z zakresu organizacyjnego, osobowego i udzielania pomocy przedmedycznej, a w szczególności do: 1) Zabezpieczenia ratowników w niezbędny sprzęt ratunkowy w postaci zestawu ABC; 2) Bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP; 3) Dbania o stanowisko świadczenia usług oraz konserwację powierzonego sprzętu; 4) Prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, a w szczególności dziennika pracy wg określonego wzoru; 5) Przestrzegania procedur: - obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, - alarmowych (przy wypadkach w różnych miejscach obiektu), - udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i działania w innych sytuacjach nadzwyczajnych, - łączności 6) Określenia i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych stanowiskach; 7) Wyznaczania, na każdej zmianie, kierownika zmiany i odnotowywanie tego faktu w dzienniku pracy; 8) Włączania i wyłączania atrakcji basenowych z zachowaniem oszczędnego sterowania tymi urządzeniami; 9) Przestrzegania przez ratowników ich zakresu obowiązków. 10) Wykonawca bądź osoby zaangażowane przez niego do wykonania usług będących przedmiotem niniejszej Umowy będą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. oraz badania lekarskie. 11) Wykonawca za korzystanie z basenu na własne potrzeby będzie rozliczany wg stawek ustalonych w cenniku pływalni chyba, że szczegółowe ustalenia strony określą inaczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 926200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.nieporet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach