Przetargi.pl
DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W 2013 ROKU

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3149863 , fax. 22 3149900
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26A 26A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3149863, fax. 22 3149900
  REGON: 01245670700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DRUK I DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W 2013 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa materiałów promocyjnych w ilości minimalnej: 1) Ulotki dwustronne A4 - 150 g/m2 - 16 000 szt. 2) Ulotki dwustronne A4 - 250 g/m2 - 6 000 szt. 3) Ulotki dwustronne A4 składane do A5 - 1400 szt. 4) Ulotki dwustronne A5 - 150 g/m2 - 12000 szt. 5) Foldery A3 bigowane do A4 - 6300 szt. 6) Foldery A4 - 12 stron z okładkami - 2100 szt. 7) Teczki reklamowe - 4000 szt. Zamawiający dokona zakupu materiałów promocyjnych maksymalnie do kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, tj. 142 065,00 PLN brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu wskazanego poniżej asortymentu. Przedstawione poniżej ilości minimalne nie stanowią ilości gwarantowanych do realizacji w ramach niniejszego zamówienia: 1) Katalogi A4 - 40 stron + okładki - 500 szt. 2) Katalogi A4 - 120-180 stron - 1500 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość wykonania wydruków
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach