Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Chełmża na majątku stanowiącym własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Gmina Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, Wodna 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 675 60 75 do 78
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chełmża
  Wodna 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 675 60 75 do 78
  REGON: 871118709
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Chełmża na majątku stanowiącym własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. : „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Chełmża na majątku stanowiącym własność Energa Oświetlenie Sp. z o.o.”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utrzymania urządzeń oświetlenia, dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na cele oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych w porze od zmierzchu do świtu na terenie Gminy Chełmża w okresie 12 miesięcy tj. od dnia 01 01 2023 r. do dnia 31 12 2023 r. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego - wzór umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia będącym materiałem wyjściowym do negocjacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach