Przetargi.pl
„Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia Centrum Kultury „Browar B” przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku.”

CENTRUM KULTURY "BROWAR B." ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ŁĘGSKA 28
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KULTURY "BROWAR B."
  ŁĘGSKA 28
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 341472611
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej osób, obiektu i mienia Centrum Kultury „Browar B” przy ul. Łęgskiej 28 we Włocławku.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zapewnieniu całodobowej ochrony fizycznej obiektu Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek, a także zapewnienie wsparcia grupy interwencyjnej uzbrojonej oraz wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego, która będzie w stanie dotrzeć w razie konieczności do ochranianego obiektu w możliwie jak najszybszym czasie.W zakres usługi całodobowej stałej ochrony osób i mienia wchodzi:1) Zabezpieczenia mienia przed aktami dewastacji, wandalizmu i chuligaństwa oraz przeciwdziałania kradzieżom, napadom zarówno wewnątrz obiektu, jak i w granicach jego zewnętrznego terytorium.2) Zabezpieczenia przed wstępem na teren obiektu osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających.3) Zapewnienia pracownikom ochrony środków łączności bezprzewodowej, w tym stałego kontaktu z Grupą Interwencyjną Wykonawcy - posiadania przez Wykonawcę minimum dwóch Grup Interwencyjnych, które są zobowiązane do świadczenia usługi ochrony na każdorazowe wezwanie pracownika Wykonawcy oraz Zamawiającego. Grupa Interwencyjna winna składać się z co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony Wykonawcy.4) Zapewnienie przez Wykonawcę Grupy Interwencyjnej o czasie reakcji nie dłuższym niż 10 minut. Przez czas reakcji Grupy Interwencyjnej Zamawiający przyjmuje czas wyrażony w minutach jaki upłynie od momentu zgłoszenia potrzeby interwencji do chwili faktycznego podjęcia działań Grupy Interwencyjnej na terenie obiektu.5) Przeciwdziałanie zdarzeniom i czynom naruszającym ustalony porządek na chronionym terenie.6) Ochrona przed działaniem osób zakłócających porządek publiczny.7) Zamykanie drzwi wejściowych, rolety antywłamaniowej po opuszczeniu budynku przez wszystkie znajdujące się w nim osoby.8) Dokonywanie obchodu budynku celem skontrolowania prawidłowego zamknięcia wszystkich okien, drzwi zewnętrznych, ewentualnego wyłączenia urządzeń, które nie zostały wyłączone przez pracowników - np. radioodbiorniki, czajniki, wentylatory, światło.9) Niezwłoczne powiadamianie Policji, Dyrektora CK "Browar B." oraz osób przez niego upoważnionych o przestępstwach i wykroczeniach popełnionych na terenie chronionego obiektu lub ich próbach.10) Niezwłoczne powiadamianie Pogotowia Ratunkowego, Dyrektora CK "Browar B." oraz osób przez niego upoważnionych w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.11) Niezwłoczne powiadamianie Straży Pożarnej, Dyrektora CK "Browar B." oraz osób przez niego upoważnionych w razie zaistnienia pożaru lub stwierdzenia próby podpalenia.12) W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia powiadomienie grupy interwencyjnej i odpowiednich służb miejskich.13) Przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń uprawnionym pracownikom, zgodnie z książką rejestrującą te czynności.14) Prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę, godziny pełnienia służby, imiona i nazwiska osób przebywających w obrębie ochranianego budynku poza godzinami pracy wraz z podaniem godziny ich przyjścia i wyjścia oraz numerami pomieszczeń, do których zostały pobrane klucze.15) Prowadzenie rejestru wszelkich podjętych czynności związanych z realizacją niniejszej umowy.16) Przedstawienie, na polecenie Dyrektora CK "Browar B." lub Kierownika Działu Administracyjnego, w formie pisemnej (notatka) dokładnego opisu podjętych czynności lub zaniechania podjęcia czynności wraz z uzasadnieniem.17) Podejmowanie innych czynności w ramach tzw. uprawnień obywatelskich niezbędnych do ochrony osób i mienia w sytuacjach, które wynikną w trakcie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach