Przetargi.pl
Świadczenia usługi pełnienia funkcji Pełnomocnika Dyrektora CPPC ds. bezpieczeństwa informacji oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza przetarg

 • Adres: 01-044 Warszawa, Spokojna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3152200 , fax. 22 3152202
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
  Spokojna 13a
  01-044 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3152200, fax. 22 3152202
  REGON: 015627782
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://cppc.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenia usługi pełnienia funkcji Pełnomocnika Dyrektora CPPC ds. bezpieczeństwa informacji oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na: 1) pełnieniu obowiązków pełnomocnika dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ds. bezpieczeństwa informacji, 2) pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 2. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez zespół maksymalnie dwuosobowy. 3 Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ tj. Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79417000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: a) Pieniądzu na rachunek bankowy wskazany w pkt 16.3. b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) Gwarancjach bankowych, d) Gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy CPPC prowadzony w Narodowym Banku Polskim do wpłaty wadium: 71 1010 1010 0048 2213 9120 0000 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach