Przetargi.pl
SVA/J/4620-29/2020: Dostawa i montaż bram garażowych w ramach zadania 43 282 „Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym” w Jarosławiu.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/J/4620-29/2020: Dostawa i montaż bram garażowych w ramach zadania 43 282 „Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym” w Jarosławiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na dostawie i montażu jedenastu bram garażowych harmonijkowych z automatyką w ramach zadania 43 282 „Budowa budynku garażowego z częścią obsługową do przechowywania KTO ROSOMAK i przechowywania stacji radiolokalizacyjnej w kompleksie wojskowym z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętym” w Jarosławiu. Zamawiający wymaga serwisowania i konserwacji zamontowanych urządzeń przez cały okres udzielonej gwarancji bezpłatnie. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu skompletowaną dokumentację powykonawczą. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia i zutylizowania materiałów odpadowych powstałych w wyniku realizacji zadania (gruz, materiały izolacyjne, opakowania, itp.) na własny koszt i własnym staraniem. Rozliczenie kosztów za energię elektryczną oraz pozostałe media (energia elektryczna) nastąpi na podstawie zamontowanych podliczników. Na miejscu budowy jest możliwość podłączenia do źródła prądu. Wykonawca ma obowiązek korzystania z własnej rozdzielnicy prądu oraz utrzymania jej zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją eksploatacji. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja (dokumentacja projektowa i przedmiar robót) - załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym, służy tylko i wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi wystarczającej podstawy do dokonania wyceny przedmiotu umowy, ani też podstawy dla rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą. Za podstawę wyceny należy przyjąć dokumentację projektową. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową, pierwszeństwo ma dokumentacja projektowa. Na podstawie ww. dokumentów należy sporządzić kosztorys ofertowy w formie uproszczonej i złożyć go jako załącznik do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy zł 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1. w pieniądzu, 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. w gwarancjach bankowych, 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach