Przetargi.pl
Sukcesywny wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Działoszynie oraz Trębaczewie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg

 • Adres: 98-355 Działoszyn, Ul. Piłsudskiego 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 488437480
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  Ul. Piłsudskiego 21 21
  98-355 Działoszyn, woj. łódzkie
  tel. 488437480
  REGON: 10104591200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jo.dzialoszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Działoszynie oraz Trębaczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje Sukcesywny wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Działoszynie ul. Przemysłowa, oraz Trębaczewie ul. Dojazdowa w okresie od dnia podpisania umowy do końca grudnia 2016 roku. - osady są do odbioru w oczyszczalni ścieków w Działoszynie przy ul. Przemysłowej, oraz w oczyszczalni ścieków w Trębaczewie przy ul. Dojazdowej, na placu z utwardzonym dojazdem, sam osad jest usuwany podajnikiem na zewnątrz budynku, w którym znajduje się prasa i instalacja do higienizowania osadu wapnem palonym mielonym. - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametrów fizykochemicznych i biologicznych osadów objętych niniejszym zamówieniem przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej SWIZ 3.3. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: - zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych - zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych - zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i art.134 ust.6 pkt.3 Pzp. - Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej - zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemy zakupów, oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 3.4. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy z Wykonawcą. 3.5. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia 2) Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905136002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas reakcji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jo.dzialoszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach