Przetargi.pl
SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI: - 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE, - 19 08 99 - INNE NIEWYMIENIONE ODPADY, - ex 19 05 03 - MATERIAŁ PO PROCESIE KOMPOSTOWANIA Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 4
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 646 15 66 , fax. 44 646 15 66
 • Data zamieszczenia: 2012-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.
  ul. Przemysłowa 4 4
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 646 15 66, fax. 44 646 15 66
  REGON: 10075205600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.piotrkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Piotrków Trybunalski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI: - 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE, - 19 08 99 - INNE NIEWYMIENIONE ODPADY, - ex 19 05 03 - MATERIAŁ PO PROCESIE KOMPOSTOWANIA Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów zaklasyfikowanych kodami: - 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, - 19 08 99 - inne niewymienione odpady, - ex 19 05 03 - materiał po procesie kompostowania z Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Podole 7/9. 2. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie w ramach odzysku lub unieszkodliwienia: 1) odpadu o kodzie 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości do 8 000 Mg, 2) odpadu o kodzie 19 08 99 inne niewymienione odpady w ilości do 500 Mg, 3) odpadu o kodzie ex 19 05 03 materiał po procesie kompostowania w ilości do 500 Mg. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 20% w stosunku do wartości zamówienia określonej w pkt 2, a Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i zagospodarować przedmiot umowy po cenach ustalonych w formularzu oferty. 4. Odpady będące przedmiotem zagospodarowania pochodzą z procesów oczyszczania ścieków komunalnych w Oczyszczalni Ścieków dla m. Piotrkowa Trybunalskiego. 5. Odpad o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, poddawane są badaniom z częstotliwością i w zakresie, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych - Dz.U. z 2010 nr 137 poz. 924. Do specyfikacji dołączono wyniki badań osadu. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zezwolenie na prowadzenie odzysku, bądź unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów. 2. W zezwoleniu muszą być określone elementy wyszczególnione w art. 27, ust. 2 ustawy o odpadach, tj.: 1) rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania okresie roku, 2) miejsce i dopuszczone metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 3) dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska, 4) miejsce i sposób magazynowania odpadów, 5) czas obowiązywania zezwolenia. 3. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów, dokonać wizji lokalnej na terenie Oczyszczalni Ścieków. 4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasady bliskości, zgodnie z art. 9 ustawy o odpadach. 5. W ofercie należy podać metodę zagospodarowania odpadów z określeniem lokalizacji jej wykonywania, czyli: 1) w przypadku odzysku - jaką metodą i gdzie znajduje się instalacja, 2) w przypadku unieszkodliwiania - jaką metodą i gdzie zlokalizowana jest instalacja. 6. Odpady o kodach 19 08 99 i ex 19 05 03 nie mogą być stosowane w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne. 7. Dopuszcza się metodę odzysku komunalnych osadów ściekowych polegającą na ich stosowaniu: 7.1. Do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 7.2. Do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. 7.3. Do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. 8. W przypadku zastosowania metody odzysku określonej w pkt 7.1. - Właściciel, dzierżawca lub inna osoba władająca nieruchomością, na której komunalne osady ściekowe mają zostać zastosowane musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności odzysku. 9.W przypadku zastosowania metody określonej w punkcie 7.2. i 7.3 Wykonawca musi wykazać możliwość zagospodarowania osadów, zgodnie z przepisami. Miejsce zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania musi być zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego (obowiązuje zasada zachowania bliskości). 10. W przypadku metod odzysku określonych w pkt 7 Wykonawca będzie musiał wykonywać badania gruntów, na których będą stosowane komunalne osady ściekowe, a na podstawie badań gruntu i dostarczonych przez Zamawiającego badań komunalnych osadów ściekowych ustalić dawkę osadu, jaką można zastosować na poszczególnych gruntach. 11. W przypadku wywozu odpadów do kompostowni Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę z kompostownią na przyjmowanie przedmiotowych odpadów z określoną ilością odpadów przeznaczonych do kompostowania, w której integralną częścią jest decyzja kompostowni na odzysk metodą R3. 12. W przypadku wywozu odpadów w celu rekultywacji na składowisko, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę podpisaną z eksploatatorem składowiska na zastosowanie przedmiotowych odpadów do rekultywacji w/w składowiska z określeniem ilości odpadów, w której integralną częścią jest decyzja składowiska na rekultywację. 13. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oświadczenie o planowanym sposobie odzysku, bądź unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów, zgodne z posiadaną decyzją na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (złożone oświadczenie musi być spójne z przedstawioną decyzją). 14. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za gospodarowanie przedmiotowymi odpadami. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku odpadów na środki transportowe w miejscu gromadzenia odpadów na terenie oczyszczalni. 15. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zezwolenie na transport komunalnych odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.). 16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczelny, zabezpieczony przez wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych transport odpadów. 17. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie będącym własnością Zamawiającego, co potwierdzone zostanie podpisaniem stosownego dokumentu przed wykonaniem usługi. 18. Przed przystąpieniem do wywozu odpadów Wykonawca zobowiązany jest: 1) powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia wywozu odpadów, 2) przedstawić listę pojazdów z podaniem dla każdego zestawu ciągnik siodłowy i naczepy, 3) przedstawić nr rejestracyjne dla każdego ciągnika siodłowego i naczepy. 19. Każdy pojazd Wykonawcy wywożący odpad z terenu Oczyszczalni Ścieków zostanie zaewidencjonowany w zestawieniu Służb Ochrony Zakładu i potwierdzony pisemnie, przez pracownika Ochrony i kierowcę Wykonawcę. 20. Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie dodatkowo wyrywkowej kontroli ilości wywożonych odpadów na niezależnej wadze. W przypadku rozbieżności między ilością ustaloną w oparciu o ilość łyżek ładowarki, a wagą zostanie przeprowadzona weryfikacja. 21. W przypadku awarii ładowarki wznowienie ładowania odpadów może nastąpić po naprawie sprzętu. Awaria sprzętu nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu realizacji wywozu. 22. Dopuszcza się miesięczne zestawienia ilości odpadów wywiezionych. Wykonawca potwierdzać będzie zamawiającemu karty Przekazania Odpadu na koniec miesiąca. 23. Zamawiający ma prawo kontroli prawidłowości zagospodarowania przedmiotowych odpadów przez Wykonawcę. 24. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów, tj. przewozu do miejsc odzysku, bądź unieszkodliwiania i poddania odzyskowi lub unieszkodliwianiu z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 27-04-2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.). oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 25. Przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien: 1) przestrzegać ustawy z dnia 27-04-2001 roku o odpadach Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z póź. zm.), 2) przestrzegać rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13-07-2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924), 3) przestrzegać ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27-04-2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 4) posiadać wymagane wszelkie decyzje i pozwolenia na transport, odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych. Uwaga! Dopuszcza się zmianę umowy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO/WYTWÓRCY Zamawiający przedstawi wyniki badań odpadów o kodzie 19 08 05, wykonane przez akredytowane laboratorium, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Zamawiający przekaże wyniki badań odpadów o kodzie ex 19 05 03 w terminie do 30-06-2013 r. Zamawiający dokonywać będzie załadunku odpadów własnym lub wynajętym sprzętem na specjalistyczne środki transportu Wykonawcy. Załadunek odpadów odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Operator ładowarki będzie prowadził rejestr zawierający: - nr rej pojazdu, - czas rozpoczęcia i zakończenia załadunku pojazdu, - ilość i rodzaj załadowanego odpadu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905136002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 28-11-2012 r. do godz. 14:00. 2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy: Nr r-ku: 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402 Uwaga: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium - przetarg nieograniczony na: SUKCESYWNY WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ZAKLASYFIKOWANYCH KODAMI: - 19 08 05 - USTABILIZOWANE KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE, - 19 08 99 - INNE NIEWYMIENIONE ODPADY, - ex 19 05 03 - MATERIAŁ PO PROCESIE KOMPOSTOWANIA, Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, UL. PODOLE 7/9. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r., Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do sekretariatu Zamawiającego, przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 4. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy. 5. Zamawiający zatrzyma wniesione przez Wykonawcę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w przepisach art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie zawodowe
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.piotrkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach