Przetargi.pl
Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek- dla Wydawnictwa Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-139 Wrocław, ul. Szewska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713444471 , fax. +48713448561
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  ul. Szewska 37
  50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713444471, fax. +48713448561
  REGON: 93069199000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ossolineum.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie druku i oprawy oraz dostarczenie 5 książek- dla Wydawnictwa Ossolineum
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Maria Pidłypczak-Majerowicz, Stare druki proweniencji zakonnej w Bibliotece Ossolińskich Format: 170×240 mm po obcięciu Nakład: 200 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 300 (w tym wklejka 24-stronicowa kredowa) Papier bloku: Amber Graphic 90 g (lub inny równoważny pod względem: białości – 143 CIE, nieprzezroczystości – 94%) Druk bloku: 1+1 Papier wklejki: kreda 130 lub Amber Graphic 130 g (lub inny równoważny pod względem: białości – 143 CIE, nieprzezroczystości – 94%) Druk wklejki: 4+4 Oprawa: miękka ze skrzydełkami, szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty, skrzydełka o szer. 130 mm Papier okładki: Amber Graphic 300 g (lub inny równoważny pod względem wymienionych cech: białość 143 CIE, szorstkość 220 ml/min) Druk okładki: 4+4 Uszlachetnienie okładki: lakier offsetowy (lub UV matowy) Proof okładki i wybranych stron do wkładki kredowej, które poda Zamawiający przed drukiem + wydruk impozycyjny. Zamawiający sam nadaje nr ISBN Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. 2. Konserwacja i badania dokumentów uwierzytelnionych pieczęciami Format: 170×240 mm po obcięciu Nakład: 250 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 200 stron Oprawa: miękka ze skrzydełkami, szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty, skrzydełka o szer. 130 mm. Papier do druku środka: Amber Graphic 100-110 g/m2 (lub inny równoważny pod względem wymienionych cech: białość 143 CIE, nieprzezroczystość min. 95%, szorstkość 160 ml/min). Kolor druku środka: 4+4 Papier do druku okładki: Amber Graphic 300 g/m2 (lub inny równoważny pod względem wymienionych cech: białość 143 CIE, szorstkość 220 ml/min) Druk okładki: 4+4 Uszlachetnienie okładki: lakier offsetowy matowy (lub UV matowy) Proof okładki i wydruk impozycyjny. Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. 3. Katalog wydawniczy 2019 Format: 207×291 mm po obcięciu Nakład: 500 egz. (w tym egz. obowiązkowe dla bibliotek) Objętość: 64 strony Papier środka: Sora Matt Arte biały 115 g lub równoważny w kolorze naturalnej bieli (spulchnienie 1.1) i matowym wykończeniu. Kolor druku środka: 4+4 Oprawa: miękka szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty Papier okładki: 300 g karton dwustronnie kredowany, matowy, biały Kolor druku okładki: 4+4 Uszlachetnienie okładki: 1+0 folia matowa soft-touch Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Proof okładki + wydruk impozycyjny. Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. 4. E. Łukaszyk Mgławica Pessoa Format: 160×240 mm po obcięciu Nakład: 500 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek). Objętość: 480 stron Papier środka: Alto 1.3 Naturel 90-100 g (lub inny równoważny pod względem następujących cech: papier niepowlekany, bezdrzewny, w odcieniu złamanej bieli) Druk środka: 1+1 Oprawa: miękka ze skrzydełkami, szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty, skrzydełka o szer. 145 mm Okładka: karton Arktica 250–280 g (lub inny karton równoważny pod względem technicznym: grubość 378 mikronów, sztywność Taber MD/DC 14,5/7,5, białość wierzchu 92%, białość spodu 91%, połysk Hunter >45) Druk okładki: 4+4 CMYK Uszlachetnienie okładki: folia matowa 1+0 Proof okładki i wydruk impozycyjny. Zamawiający sam nadaje nr ISBN Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. 5. Książka autorstwa prof. Tomkowskiego Format: 148×228 mm po obcięciu Nakład: 500 egz. (w tym egz. obowiązkowe do bibliotek) Objętość: 352 strony Papier środka: Alto 1.3 Naturel 90-100 g (lub inny równoważny pod względem następujących cech: papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni, w odcieniu złamanej bieli) Druk środka: 1+1 Oprawa: miękka ze skrzydełkami, szyta nićmi i klejona, grzbiet prosty, skrzydełka o szer. 133 mm Okładka: karton Arktica 250–280 g (lub inny karton równoważny pod względem technicznym: grubość 378 mikronów, sztywność Taber MD/DC 14,5/7,5, białość wierzchu 92%, białość spodu 91%, połysk Hunter >45) Druk okładki: 4+4 CMYK Uszlachetnienie okładki: folia matowa 1+0 Proof okładki i wydruk impozycyjny. Zamawiający sam nadaje nr ISBN. Wykonawca wysyła 17 egzemplarzy bibliotecznych bibliotekom uprawnionym do ich otrzymywania. Lista bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych: po 2 egzemplarze dwóch do bibliotek: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków po 1 egzemplarzu pozostałym 13 uprawnionym bibliotekom: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. I. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z przepisem art. 25a ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w formie oryginału: pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach