Przetargi.pl
ORGANIZACJA WYCIECZKI NA LUBELSZCZYZNĘ DLA PRACOWNIKÓW AWL

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109
  51-147 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.awl.edu.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ORGANIZACJA WYCIECZKI NA LUBELSZCZYZNĘ DLA PRACOWNIKÓW AWL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu dla 45 osób – pracowników Zamawiającego jednej wycieczki autokarowej krajowej Lubelszczyzna + Roztocze z rejsem po Wiśle w Kazimierzu Dolnym, w terminie 20.06. - 23.06.2019 r., z zapewnieniem przejazdu na trasie Wrocław – Zamość, Majdanek, Lublin, Puławy, Kazimierz Dolny, Sandomierz – Wrocław. Zakres przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania Zamawiającego opisano w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany liczby uczestników w zakresie ± 6 osób, przy czym ostateczną liczbę Zamawiający poda Wykonawcy, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie skierowanej liczby uczestników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych; lub inne równoważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – załącznik A. 2. Szczegółowy program wycieczki, stanowiący integralną część oferty, zawierający wszystkie wymagane informacje, określone w rozdz. IV pkt 1.3 SIWZ. Szczegółowy program wycieczki nie podlega uzupełnieniu – Wykonawca zobowiązany jest złożyć szczegółowy program wycieczki wraz z ofertą. 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np.. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 4. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie przynależności go grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach