Przetargi.pl
Sukcesywne wykonywanie badań diagnostycznych w ramach realizacji programu badawczego GMIN.C300.19.001 pt.: „Badania zdrowia u dzieci szkolnych oraz ich rodziców – PICTURE”

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonywanie badań diagnostycznych w ramach realizacji programu badawczego GMIN.C300.19.001 pt.: „Badania zdrowia u dzieci szkolnych oraz ich rodziców – PICTURE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne wykonywanie badań diagnostycznych w ramach realizacji programu badawczego GMIN.C300.19.001 pt.: „Badania zdrowia u dzieci w wieku szkolnym oraz ich rodziców – PICTURE”, na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie badań diagnostycznych u około 2500 pacjentów polegających na oznaczeniu z próbki krwi poziomu: - morfologii - poziomu glukozy - hemoglobiny glikowanej - Llipidogramu (cholesterolu całkowitego, LDL, HDL cholesterolu, trójglicerydów) - kreatyniny - TSH - poziomu elektrolitów (Na i K). 2.2 Próbki krwi do badań Wykonawca będzie zobowiązany odbierać od Zamawiającego na własny koszt. Miejsce odbioru próbek: siedziba PICTURE przy ul. Borowskiej 211-213, 50-556 Wrocław. 2.3 Zamawiający, zgodnie z zapotrzebowaniem, będzie przekazywał próbki krwi codziennie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach między 13:30-15:00. W przypadku braku próbek do przekazania w danym dniu, Zmawiający zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż do godz. 12:30 danego dnia, powiadomić o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie dostarczał probówki niezbędne do wykonania zamawianych badań. 2.4 Wykonawca jest zobowiązany odebrać próbki i niezwłocznie dostarczyć je do laboratorium w celu minimalizacji ryzyka otrzymania zakłóceń wyników badań. Wykonawca jest zobowiązany transportować próbki krwi w odpowiedni sposób, aby nie uległy zniszczeniu. 2.5 Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wykonać wszystkie zlecone badania z ode-branych próbek i udostępnić Zamawiającemu wyniki badań w wersji elektronicznej, w każdym jednak przypadku nie później aniżeli w terminie 1 dnia roboczego licząc od dnia odbioru próbki. 2.6 Wyniki badań w formie papierowej powinny być dostarczone przez Wykonawcę do siedziby PICTURE, najpóźniej do 2 dni roboczych po dniu przekazania próbek do bada-nia. 2.7 Wymagania dotyczące standardów jakościowych odnoszących się do przedmiotu za-mówienia: - laboratorium w którym będą wykonywane badania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1665 z późn. zm.) oraz być wpisane do ewidencji laboratorium prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych; - osoby wykonujące badania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – diagności laboratoryjni muszą posiadać niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu oraz być wpisani na listę Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych; - Wykonawca musi posiadać zaświadczenia, certyfikaty jakości i powtarzalności uzyskiwanych wyników badań stanowiących przedmiot zamówienia: np. certyfikat uczestnictwa w Centralnym Ogólnopolskim Programie Sprawdzianów Międzylaboratoryjnych, za-świadczenie uczestnictwa w Powszechnym Programie Sprawdzianów Ocen Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych, certyfikaty Randox International Quality Assessment Scheme „Certyficate of Acceptable Performance". 2.8 Do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia należy przyjąć liczbę badań diagno-stycznych dla 2500 osób. Zamawiający zastrzega jednak, że liczba każdego rodzaju badań może ulec zmianie, nie przekroczy jednak 2500 dla każdego rodzaju. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę wykonanych badań diagnostycznych. 2.9 Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa wzór umowy (zał. nr 4 do Siwz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85145000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do Siwz), wypełniony przez Wykonawcę, 2) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt. 1-4 niniejszej Siwz, 3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wy-konawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach