Przetargi.pl
sukcesywne dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Warszawska 42404
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  REGON: 58444840000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozmc.pl/category/przetargi/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów, wyrobów medycznych drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim podzielone na 6 części: Część 1 – Materiały, wyroby medyczne jednorazowego użytku (papiery i rękawy do sterylizacji). Część 2 – Materiały, wyroby medyczne jednorazowego użytku (materiały do sterylizacji). Część 3 - Jednorazowe wkłady do podawania kontrastu do posiadanego przez Zamawiającego automatycznego wstrzykiwacza. Część 4 - Jednorazowe ostrza do posiadanej przez Zamawiającego strzygarki z ruchomą głowicą. Część 5 – Materiały, wyroby medyczne jednorazowego użytku (filtry do ssaka endoskopowego). Część 6 – Materiały, wyroby jednorazowego użytku (rolki, etykiety do metkownicy). Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. 3.3 Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.). 3.4 Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: KOD CPV – 33140000-3 materiały medyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach