Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 L Kijany - Łuszczów

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  ul. Przemysłowa 16
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdpleczna.bip.e-zeto.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 L Kijany - Łuszczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000 L Kijany - Łuszczów. 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45233142 - 6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2000 L na odcinku od km 0+021,5 do km 1+695,0 o długości ok. 1674 m zlokalizowanej na terenie gminy Spiczyn – powiat łęczyński. 2) Przebudowa swym zakresem obejmuje: a) wycinka drzew kolidujących z inwestycją wraz z karczowaniem/ frezowaniem pni, b) remont istniejącego przepustu pod koroną drogi, c) budowa chodników i peronu autobusowego, d) wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni pakietem warstw bitumicznych, e) regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, f) wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem, g) odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, h) miejscowe umocnienie rowów płytami ażurowymi, i) aktualizacja stałej organizacji ruchu, j) roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 3) materiał powstały w wyniku robót ziemnych do dyspozycji Wykonawcy. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W/w projekt winien sporządzić we własnym zakresie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, zawierającą m.in. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie o potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach