Przetargi.pl
„Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy worków przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6624278 w, 35 , fax. 236 624 278
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 4
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6624278 w, 35, fax. 236 624 278
  REGON: 13031457400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy worków przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy worków przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych”. 2. Charakterystyka worków: 1) Ilość, rodzaje worków, wymiary, ciężar treść nadruków określa załącznik nr 2 do siwz, 2) powinny być wykonane z folii LDPE, odpornej na działanie promieni UV przez okres 1 roku, odpornej na niskie temperatury, 3) powinny być fabrycznie nowe, 4) powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych oraz spełniać wymagania dyrektywy 94/64/EC potwierdzone w polskim systemie prawnym wymagań, określonym w art. 5 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 542 ze zm.) w zakresie dotyczącym recyklingu materiałowego (PN-EN 13430 i odzysku energii (Pn-EN 13431), 5) powinny mieć otwory na górnej części umożliwiające zawieszenie worka na stojaku, 6) powinny być oznaczone nadrukiem określonym w załącznikach nr 3 do siwz, 7) kolor nadruku: biały dla worka czarnego i brązowego, czarny dla pozostałych worków, 8) powinny być, poza workiem czarnym transparentne, umożliwiające szybką ocenę jego zawartości, 9) powinny być wyposażone w taśmę umieszczoną w zakładkach bocznych worka, umożliwiającą zamknięcie worka, 10) powinny być cięte (nie w rolkach), 11) tworzywa sztuczne i barwniki wykorzystywane do produkcji worków nie mogą zawierać kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, powinny być obojętne dla wód gruntowych, 12) wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiałów obniżających wytrzymałość folii, 13) grubość od 35 do 50 µm, 14) ilości worków przewidzianych do zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do siwz. Ilości te mają charakter szacunkowy, choć zgodny z przewidywaniami zamawiającego. W związku z tym, Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu niezrealizowania maksymalnych ilości worków określonych w załączniku nr 2 do siwz. 3. W ramach zamówienia należy: 1) sporządzić matryce wg wzorów określonych w załącznikach nr 3 do siwz, 2) dostarczać worki na paletach, w paczkach po 200 szt., na których będzie oznaczona ilość oraz rodzaj danego worka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert a dowód jego wniesienia dołącza do oferty w następujący sposób: 1) Wadium wniesione w formach niepieniężnych. Oryginał należy załączyć do oferty jako odrębny dokument, który zostanie zwrócony wykonawcy w terminie określonym w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych a jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy złączyć z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi ofertę, 2) Wadium wniesione w formach pieniężnych. a) Do oferty należy załączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. b) Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego nr 26 8230 0007 0201 4386 2000 0002 z dopiskiem „Wadium – przetarg nr 1/PN/WOS/2020”. c) Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku poz. 978 i 1240). 4. Wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. W ofercie należy wpisać numer konta, na który zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wpłacone w formie pieniężnej oraz adres, pod który zamawiający odeśle oryginał wadium wniesionego w formie bezgotówkowej. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W tej sytuacji wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 2. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – na załączniku nr 8 do siwz jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach