Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, I

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 01-445 Warszawa, E. Ciołka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 360 191, , fax. 228 378 127
 • Data zamieszczenia: 2020-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
  E. Ciołka 11
  01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 360 191, , fax. 228 378 127
  REGON: 10183960000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozwola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części/pakiety), szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do siwz (formularz asortymentowo-cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.). Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten musi zostać spełniony przez każdego Wykonawcę z osobna.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 w pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawcy muszą dostarczyć do Zamawiającego listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o braku przynależności do tej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do siwz w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Inne wymagane dokumenty: 1) Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach