Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy środków czystości dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ogłasza przetarg

 • Adres: 05-870 Błonie, Radzików 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7253611 , fax. 22 7254714
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  Radzików 1 1
  05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 22 7253611, fax. 22 7254714
  REGON: 00007948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ihar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy środków czystości dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy, transportem Wykonawcy, środków czystości do siedziby Zamawiającego tj. Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PIB w Radzikowie, gm. Błonie. 2. Szczegółowy wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik nr 2 do SIWZ: 3. Wykaz asortymentu, wymagania techniczno-jakościowe oraz szacunkowe jego ilości zawiera Formularz cenowy-Załącznik nr 5 do SIWZ. Zaoferowane produkty muszą spełniać parametry określone w opisie asortymentu zamówienia. 4) Kod CPV: 18 42 43 00-0 Rękawice jednorazowe 33 71 19 00-6 Mydło 33 76 00 00-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe do rąk, serwety. 39 80 00 00-0 Środki czyszczące i polerujące Termin wykonania zamówienia Realizacja zamówienia będzie odbywała się poprzez sukcesywne dostawy w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 31.03.2014 r lub do wyczerpania kwoty brutto umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184243000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ihar.edu.pl/dostawy_i_uslugi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach