Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 500 ton

Starostwo Powiatowe w Piasecznie ogłasza przetarg

 • Adres: 05500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 572 741 , fax. 227 371 158
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie
  ul. Chyliczkowska 14
  05500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 227 572 741, fax. 227 371 158
  REGON: 1327098500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg w ilości 500 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 500 ton soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg do bazy zlokalizowanej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 w gminie Lesznowola. Dostawy objęte zamówieniem będą realizowane sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy, zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34927100-2

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100) 10.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3.Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240) 10.4. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 29 parter w Starostwie Powiatowym w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14 przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 10.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 w banku PKO BP z dopiskiem na przelewie „Wadium” i oznaczyć TYTUŁ PRZETARGU. 10.6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 20.02.2017r. godz. 10:00 10.7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do dnia 20.02.2017 r., do godz. 10:00 włącznie, znajdzie się na koncie Zamawiającego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium. 10.8.Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 10.9. Zwrot wadium. a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta Wykonawcy, któremu zostało zwrócone wadium, została wybrana jako najkorzystniejsza – Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego. c) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejsza

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach