Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin

Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji" ogłasza przetarg

 • Adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10A/210
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6511078 , fax. 085 6511078
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji"
  ul. Zwycięstwa 10A/210
  15-703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6511078, fax. 085 6511078
  REGON: 05224380200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: organizacja pozarządowa - stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Spokojna Przystań w Garbarach wg. opisu rodzajowo-liościowego określonego w załączniku nr 1 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dpsgarbary.cba.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach