Przetargi.pl
Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu

Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 66
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 5628500 , fax. 0-87 5628507
 • Data zamieszczenia: 2015-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach
  ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 66 66
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 0-87 5628500, fax. 0-87 5628507
  REGON: 00029334400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskalina.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu dokonywana przez Wykonawcę dwa razy w tygodniu do godz. 10:00. Mięsa, wędliny oraz drób będą dostarczane w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzu cenowym. Całość zamówienia składa się z czterech części. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz cenowy w części lub w całości i dołączyć do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpskalina.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach