Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych sterylnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

WS SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Chałbińskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (68)3882285 , fax. (68)3871281
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WS SPZOZ
  Chałbińskiego 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. (68)3882285, fax. (68)3871281
  REGON: 970774733
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowasol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych sterylnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych sterylnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach