Przetargi.pl
sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego

Izba Skarbowa w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Franklina Delano Roosevelta 1/2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4803600, 4803751 , fax. 091 4803656
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Franklina Delano Roosevelta 1/2 1/2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4803600, 4803751, fax. 091 4803656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izba-skarbowa.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek dla Izby Skarbowej w Szczecinie i urzędów skarbowych województwa zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, tusze, taśmy) do drukarek, kserokopiarek, faksów użytkowanych przez Izbę Skarbową w Szczecinie oraz urzędy skarbowe woj. zachodniopomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający typ sprzętu, będącego w posiadaniu jednostek biorących udział w zamówieniu wspólnym, rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz ilość asortymentu został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 1 do pkt 5 pzp. Szczegółowy opis zamieszczono w PKT.VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.izba-skarbowa.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach