Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 651 397, , fax. 627 571 323
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  Poznańska 79
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 651 397, , fax. 627 571 323
  REGON: 126675700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy podłoży do posiewów, krążków do antybiogramów, testów identyfikacyjnych, odczynników, barwników mikroskopowych i drobnego sprzętu jednorazowego, używanych w Zakładzie Mikrobiologii. Przedmiot zamówienia składa się z 13 niepodzielnych zadań: Zadanie nr 1 Sukcesywne dostawy krążków i pasków do antybiogramów Zadanie nr 2 Sukcesywne dostawy krążków diagnostycznych Zadanie nr 3 Sukcesywne dostawy zestawów do badania kału Zadanie nr 4 Sukcesywne dostawy podłoży: namnażających, wybiórczych, innych Zadanie nr 5 Sukcesywne dostawy podłoży w tubach Zadanie nr 6 Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji biochemicznej Zadanie nr 7 Sukcesywne dostawy zestawów do identyfikacji biochemicznej enterokoków Zadanie nr 8 Sukcesywne dostawy testów immunochromatograficznych Zadanie nr 9 Sukcesywne dostawy zestawów do hodowli w warunkach względnie beztlenowych i beztlenowych Zadanie nr 10 Sukcesywne dostawy testów lateksowych Zadanie nr 11 Sukcesywne dostawy biopreparatów do identyfikacji Zadanie nr 12 Sukcesywne dostawy barwników do metody Grama i odczynników do mikroskopii Zadanie nr 13 Sukcesywne dostawy opakowań i drobnego sprzętu laboratoryjnego Szczegółowe zestawienie asortymentu wchodzącego w skład danego zadania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający, m.in. rodzaj asortymentu objętego zamówieniem, parametry/wymagania oraz szacowane ilości dla poszczególnego asortymentu w okresie obowiązywania umowy zostały przedstawione w Formularzach Cenowych załączonych do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33123130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229, tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach