Przetargi.pl
„Dostawa oleju napędowego”

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 81 48 231, , fax. 61 89 42 032
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Wyzwolenia 15
  62070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 81 48 231, , fax. 61 89 42 032
  REGON: 63128638000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukdopiew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju napędowego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości do 120 m3. Jest to dostawa częściowa z zapełnieniem zbiornika paliwa TITAN FM5000, usytuowanego w Dopiewie (62-070) dz. nr 761/2 – składowisko odpadów. Jednorazowa dostawa oleju napędowego będzie w ilości min. 1 m3 max 5m3. Częstotliwość dostaw będzie zależeć od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Dostawy oleju napędowego będą realizowane w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020 r. na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego w dowolnej formie (faksem, e-mailem lub pisemnie). Realizacja zamówień nastąpi w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia świadczenia częściowego. Olej napędowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać wymogi normy PN - EN 590:2013 -12 Paliwa do pojazdów samochodowych – oleje napędowe – wymagania i metody badań oraz wymagania określone w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych(Dz.U.2015.1680 z dnia 2015.10.23), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590:2013 - 12. Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy do zbiornika Zamawiającego, przy użyciu środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz wymagania określone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2016.1834 t.j. z dnia 2016.11.14 ze zm.). Rozliczenie dostaw do zbiornika odbiorcy na terenie siedziby Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem wydań paliw w temperaturze referencyjnej +15°C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: upływem terminu składania ofert. 12.2) Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 12.3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy Duszniki Oddział w Skórzewie Nr 32 9072 0002 0700 7804 2000 0001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium: Dostawa oleju napędowego- ZP/ZUK-01/19” 12.4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 12. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni niniejszy warunek jeśli będzie posiadał: aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018.755 t.j. ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ, 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach