Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego systemowego.

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 520 360 , fax. 225 522 507
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście -
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 520 360, fax. 225 522 507
  REGON: 12580000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uw.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego systemowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy licencji i oprogramowania biurowego, systemowego (oprogramowanie i licencje producenta Microsoft). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ) oraz wzór umowy (Rozdział III SIWZ). 3. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy programów i licencji, zwanych dalej produktami, wymienionych w: OPZ + Wykaz Produktów Microsoft - Select Plus - MPSA wraz z cenami ERP na maj 2019 . (Załącznik nr 1 do OPZ). 4. UWAGA: W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania licencji na oprogramowanie określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub oprogramowania o parametrach równoważnych (tj.: funkcjonalność, układ menu, kształt ikon, skróty klawiaturowe), lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Wykazu Produktów określonego w ofercie na oprogramowanie równoważne lub o lepszych parametrach w sytuacji wprowadzenia nowych wersji oprogramowania lub gdy zostało ono wycofane z produkcji, pod warunkiem zachowania ustalonych zasad cenowych i płatności. Nowe oprogramowanie należy uzgodnić z Zamawiającym. 7. SIWZ wraz z OPZ i wzorem umowy dostępne na stronie http://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca złoży: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, 2) Formularz nr 2 – INFORMACJA O PODWYKONAWCACH, 3) Poprawnie sporządzony Formularz cenowy - zgodny z załączonym do SIWZ wzorem (wg wzoru – Formularz nr 3). Wykonawca musi załączyć do Formularza cenowego Wykaz Produktów dla umowy Microsoft Academic Select Plus oraz dla umowy MPSA, który stanowi integralną jego część (załącznik nr 1 do OPZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach