Przetargi.pl
"Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karwacz"

Gmina Przasnysz ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Św. St. Kostki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 522 709 , fax. 297 522 709
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przasnysz
  ul. Św. St. Kostki 5
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 297 522 709, fax. 297 522 709
  REGON: 54835400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.przasnysz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Przebudowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karwacz"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Karwacz zlokalizowanego na działce nr 152, 153/4 i 153/8. W ramach planowanej przebudowy wykonane zostaną następujące roboty: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych 2) Częściowa wymiana okien i stolarki drzwiowej zewnętrznej 3) Wymiana pokrycia dachowego wraz z odwodnieniem 4) Przebudowa i dobudowa kominów 5) Schody i podjazd dla niepełnosprawnych 6) Ocieplenie stropu 7) Wymiana podłóg 8) Roboty murarskie, tynkarskie, okładzinowe i malarskie, roboty w zakresie stolarki budowlanej 9) Wyposażenie pomieszczeń 10) Zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury, zieleń i utwardzenie terenu) 11) Roboty sanitarne (roboty demontażowe, instalacja c.o., wod.-kan., kotłownia, instalacja gazowa, przyłącze kanalizacji sanitarnej) 12) Roboty elektryczne 13) Instalacja fotowoltaiczna Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik Nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 9 Projekty budowlane Załącznik Nr 10 Przedmiary robót Wymagany okres gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia na wykonane roboty (w tym użyte materiały i robocizna) – Wykonawca w złożonej ofercie określi okres gwarancji, jednak nie może być on krótszy niż 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. W sytuacji wniesienia uwag do protokołu przez Zamawiającego ze względu na występujące usterki okres gwarancji liczony jest od daty usunięcia usterek. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Poprzez zapis dot. minimalnych parametrów jakościowych wymagań Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Nr 89 8924 0007 0008 0015 2005 0104 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty natomiast oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Gminy w Przasnyszu lub także dołączyć do oferty w sposób umożliwiający wypięcie i zwrot w sytuacjach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do siwz), 2) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inne dokumenty, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach