Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 611 028 , fax. 134 611 028
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
  ul. 29 Listopada 57
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 134 611 028, fax. 134 611 028
  REGON: 37044459800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-ustrzyki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW I PŁYNÓW INFUZYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków i płynów infuzyjnych w asortymencie i ilościach podanych w Formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przedmiot zamówienia został podzielony na 20 zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi. W przypadku produktów w stosunku do których nie jest wymagany przepisami prawa dokument wymieniony w ppkt. 2) Wykonawca złoży oświadczenie o braku konieczności załączenia takiego dokumentu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Formularz oferty – Załącznik nr 1; - Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 1A;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach