Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Wolności 277 w części przeznaczonej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy

Gmina Pysznica ogłasza przetarg

 • Adres: 37-403 Pysznica, ul. Wolności 322 pok. nr 24
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 410 004 , fax. 158 410 017
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pysznica
  ul. Wolności 322 pok. nr 24
  37-403 Pysznica, woj. podkarpackie
  tel. 158 410 004, fax. 158 410 017
  REGON: 83040911700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pysznica.bip.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Wolności 277 w części przeznaczonej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Tematem niniejszego postępowania przetargowego jest przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Wolności 277 w Pysznicy w części przeznaczonej na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy” Roboty budowlane należy wykonać na podstawie projektu budowlanego zamiennego i projektu budowlanego będącymi załącznikami do SIWZ. Pierwszeństwo ważności mają zapisy projektu budowlanego zamiennego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają Dokumentacje projektowe, Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót i przedmiary robót, załączone do niniejszej SIWZ – załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Lokalizacja robót: gmina Pysznica, miejscowość Pysznica, dz. nr 3298. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych nazw, znaków towarowych lub pochodzenia, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia, że posiadają parametry wymagane przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych oraz koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót oraz wymagań określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych, które nie mają odzwierciedlenia w przedmiarze robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2019.310 t.j. z dnia 2019.02.18). 4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy Zamawiającego, który założony jest w Banku Spółdzielczym Tarnobrzeg, Oddział Nisko. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: 36 9434 1025 2006 1695 1311 0002 z zaznaczeniem: Wadium – przetarg nieograniczony nr RI.III.271.2.2020 6. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie w formie w oryginału odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Pysznicy ul. Wolności 322, I piętro pok. nr 24 (sekretariat ), do dnia 3 marca 2020 r. do godz. 12:00. 8. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a: a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca złoży oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy ( wzór załącznik nr 2 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach