Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy kamienia drogowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 28-362 Nagłowice, ul. Jana Pawła II 24/4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3814410 , fax. 041 3814410
 • Data zamieszczenia: 2013-03-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
  ul. Jana Pawła II 24/4 24/4
  28-362 Nagłowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3814410, fax. 041 3814410
  REGON: 26015756200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.naglowice.asi.pl/zgk.htm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy kamienia drogowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje Sukcesywne dostawy (wraz z transportem na teren Gminy Nagłowice) kamienia drogowego:- frakcji w widełkach od 31,5 - 63 mm w ilości do 3 000 ton, - frakcji w widełkach od 0 - 4 mm w ilości do 1 000 ton, - frakcji w widełkach od 0 - 31,5 mm w ilości do 2 000 ton Dopuszcza się zmianę co do ilości ton pomiędzy poszczególnymi frakcjami kruszywa w miarę potrzeb danych frakcji. Natomiast ogólnie przedmiot zamówienia dotyczy zakupu 6 000 ton. Kamień oznacza kamień dolomit, wapień dewoński lub kwarcyt nie dopuszcza się kamienia - kamień jurajski. Realizacja zamówienia będzie odbywała się na zasadzie doraźnych dostaw kruszywa na teren Gminy Nagłowice. Uzgodnienia dotyczące miejsca i terminu wykonania dostawy będą dokonywane telefonicznie przez pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nagłowicach. Usługa dostawy będzie wykonywana samochodami samowyładowczymi z możliwością rozładunku kruszywa do tyłu oraz na boki. W razie potrzeby przewiduje się również transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o maksymalnej ładowności do 20 ton. W cenę dostawy wykonawca wlicza ewentualny postój samochodu oraz oczekiwanie na załadunek, rozładunek, rozrównanie kruszywa równiarką Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.naglowice.pl/zgk.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach