Przetargi.pl
Dostawa sukcesywna kruszywa drogowego na drogi gminne Gminy Radków wraz z rozplantowaniem w 2013r

Gmina Radków ogłasza przetarg

 • Adres: 29-135 Radków, Radków 99
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3541120 w. 32 , fax. 034 3541120 w. 21
 • Data zamieszczenia: 2013-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radków
  Radków 99 99
  29-135 Radków, woj. świętokrzyskie
  tel. 034 3541120 w. 32, fax. 034 3541120 w. 21
  REGON: 15139898800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sukcesywna kruszywa drogowego na drogi gminne Gminy Radków wraz z rozplantowaniem w 2013r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kruszywa łamanego od 0 - 31,5 mm w ilości do 400ton, Kruszywa łamanego od 31,5 - 63.0 mm w ilości do 400ton, Kruszywa łamanego od 0 - 63.0 mm w ilości do 400ton, Razem: 1200 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminaradkow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach