Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 91-520 Łódź, Okólna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6177351, 6590412, , fax. 426 590 412
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
  Okólna 181
  91-520 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6177351, 6590412, , fax. 426 590 412
  REGON: 47321127100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpluc.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy brykietu drzewnego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa brykietu drzewnego do kotłowni centralnej na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5. 2. Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 09111220-8 3. Wykonawca dostarczy brykiet wykonany z czystej biomasy z drewna iglastego i liściastego, w 100% z trociny bez udziału odpadów: pochodzących z produkcji meblarskiej, zawierających kleje, lakiery itp. oraz odpadów rolnych typu: ziarna, plewy, pestki itp. nisko sprasowany, o kształcie walca w ilości 750 ton, który musi posiadać parametry nie gorsze od podanych poniżej: zawartość wilgoci całkowitej – max 15%, zawartość popiołu – max 3%, wartość opałowa min. 16,5 GJ/tona, średnica walca – max 8 cm, długość walca max 10 cm, początek spiekania popiołu >1000 oC. 4. Podane ilości przedmiotu zamówienia są ilościami szacunkowymi, a w przypadku nie wykorzystania tych ilości przez Zamawiającego, Wykonawca nie może z tytułu podnosić żadnych roszczeń. 5. Zamawiający informuję, że orientacyjna ilość dostaw w miesiącach zimowych (październik – kwiecień) wynosi 85 ton, w miesiącach letnich (maj – sierpień ) 30 ton. 6. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia, sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111220-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu; 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Zamawiający nie określa żadnego z warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach