Przetargi.pl
Dostawa inkubator i wirówki

Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 90-419 Łódź, al. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 725 937, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny
  al. Kościuszki 4
  90-419 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 422 725 937, , fax. -
  REGON: 47307330800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa inkubator i wirówki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa inkubatora oraz wirówki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ nr 2a i 2b.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: Wypełniony i podpisany Formularz Oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. Oświadczenia wymienione w ust. 8.1 – 8.4. SIWZ wg załącznika nr 3 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie – upoważnienie dla wspólnego pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w postaci oryginału (lub notarialnie poświadczonej kopii); Opcjonalnie: Pełnomocnictwo - jeśli występuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie) – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy musi być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 2. Dokumenty składane po otwarciu ofert bez wezwania Zamawiającego: 2.1. Czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp): Informacja o przynależności/lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) wg załącznika nr 5 do SIWZ. 3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie później niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1: 3.1. Wypełniony i podpisany - Przedmiot zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach