Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy autogazu

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. Angowicka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 976 511 , fax. 523 973 566
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
  ul. Angowicka 53
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 976 511, fax. 523 973 566
  REGON: 91627194000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzkchojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy autogazu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy w ciągu dwóch lat od dnia 01.11.2020r do dnia 31.10.2022r., gazu skroplonego (LPG) w ilości – 340 000 litrów. 2. Dostarczony gaz skroplony (LPG) musi: 2.1 Spełniać wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG) PN-EN 589+A1:2012P określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2014 roku poz. 1728 z późniejszymi zmianami), a w szczególności określone w: a) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2016 roku poz. 540); b) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego (Dz. U. z 2007 roku nr 44 poz. 279); c) Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego LPG (Dz. U. z 2017 roku poz. 159). 3. Zamawiający wymaga aby paliwo było dostarczane przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi (dzierżawionymi) autocysternami samochodowymi, spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. 2016r., poz.1834 z późn. zm.) 4. Wielkość pojedynczej dostawy i cykle dostaw cząstkowych: od 4.000 do 8.000 litrów – 4-6 dostaw w miesiącu, 5. Odbiór dostaw na podstawie pisemnego protokołu – loco magazyn odbiorcy Chojnice, ul. Angowicka 53 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00. 6. Termin dostaw autogazu na podstawie telefonicznego lub pisemnego (e-mail, fax) zamówienia w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku. 7. Odbiór dostawy w magazynie Zamawiającego na podstawie legalizowanego licznika autocysterny. 8. Do każdej dostawy należy dostarczyć potwierdzone świadectwo jakości od danego producenta lub uprawnione laboratorium wykonane nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą. Świadectwo jakości musi zawierać wyniki analiz parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14.04.2016 roku (Dz. U. Z 2016 roku poz. 540). Świadectwo jakości stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego zamówionej partii paliwa i będzie oznaczonym załącznikiem do dokumentów dostawy. Nie dostarczenie świadectwa jakości spełniającego wymagań upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia dostawy ze skutkami obciążającymi dostawcę. 9. Termin płatności za dostawy cząstkowe: 21 dni od dnia dostawy lub prawidłowo wystawionej faktury VAT za dostawę cząstkową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09133000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępujący do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wnoszą wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego wskazany w pkt 4 niniejszego rozdziału przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w oryginale. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu (w walucie złoty polski) 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r . o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017r. Poz. 1089). 3. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać – co najmniej następujące warunki: 1) ustalić beneficjenta gwarancji tj. jego nazwę i adres; 2) określać kwotę gwarantowaną w złotych; 3) określać termin ważności gwarancji (termin ważności gwarancji nie może być, krótszy niż termin związania Wykonawcy ofertą złożoną w postępowaniu); 4) określać przedmiot gwarancji, nazwę i numer zamówienia wynikający ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz tytuł (np. Wadium); 5) być gwarancją samoistną, nieodwoływalną i bezwarunkową, płatną na każde żądanie. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach prowadzony przez BANK MILLENNIUM S.A. Nr 10 1160 2202 0000 0000 60881219 z dopiskiem WADIUM – Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy autogazu. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego, na który Zamawiający ma zwrócić wadium. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia w formie tradycyjnej papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta należy złożyć wraz z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży następujące dokumenty i oświadczenia dot.: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. aktualną na dzień składania ofert koncesję na obrót autogazem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach