Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH (TONERY, TUSZE) NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 32 13 622, , fax. 0-58 32 13 827
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
  ul. Piekarnicza 10
  80-126 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 0-58 32 13 622, , fax. 0-58 32 13 827
  REGON: 22006808000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, KSEROKOPIAREK, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH (TONERY, TUSZE) NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych (tonery, tusze) na potrzeby Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, warunki rozliczania i obowiązki Wykonawcy określają FORMULARZ CENOWY stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby tonery i tusze określone w Formularzu cenowym w pozycjach 2 i od 6 do 14 były oryginałami producenta sprzętu. W przypadku zaoferowania zamienników w tych pozycjach Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30125110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO OFERTY: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) FORMULARZ CENOWY, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 5) Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach