Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 7 w Chorzowie, ul. Łagiewnicka 16 – I/2018

Przedszkole nr 7 ogłasza przetarg

 • Adres: 41502 Chorzów, ul. Łagiewnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 249 60 22 , fax. 32 249 60 22
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 7
  ul. Łagiewnicka 16
  41502 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 249 60 22, fax. 32 249 60 22
  REGON: 24178496300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole7.bip.chorzow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 7 w Chorzowie, ul. Łagiewnicka 16 – I/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Przedszkola Nr 7 w Chorzowie, ul. Łagiewnicka 16 – I/2018, w następujących częściach: 1. Pieczywo; 2. Nabiał; 3. Warzywa, owoce i przetwory; 4. Produkty ogólnospożywcze; 5. Mięso i wędliny; 6. Produkty głęboko mrożone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże że posiada Certyfikat HACCP lub zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzające o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem wdrożonego systemu HACCP (podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. 2017 poz. 149). Wymóg ten nie dotyczy rolników (w zakresie produkcji pierwotnej) oraz działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – Dz. U. 2017 poz. 2212). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg zastosowania formuły spełnia/nie spełnia na podstawie informacji w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz Ofertowy wraz ze szczegółowymi formularzami cenowymi dla każdej z części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca. Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie (podpisana przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika). 2. Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu tych podmiotów jest upoważniona do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (Formularz oferty). W przypadku braku informacji zamawiający uzna, że wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII.3. 5. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania z podaniem podstawy prawnej. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach