Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Powiat Strzyżowski - Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym

Powiat Strzyżowski - Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym ogłasza przetarg

 • Adres: 38-130 Frysztak, Glinik Dolny
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2777934 , fax. 17 2777934
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzyżowski - Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
  Glinik Dolny 230
  38-130 Frysztak, woj. podkarpackie
  tel. 17 2777934, fax. 17 2777934
  REGON: 69058139900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-glinikdolny.strzyzowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Powiat Strzyżowski - Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w miarę zgłaszanych potrzeb do Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ z podziałem na 2 części: Część 1.Dostawa różnych artykułów spożywczych - wg załącznika nr 2 do SIWZ, Część 2.Dostawa produktów diabetycznych - wg załącznika nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadają ważną decyzję lub zaświadczenie lub opinię wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji oraz ważną decyzję lub zaświadczenie lub opinię wydaną przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczącą spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach