Przetargi.pl
Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz niektórych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. lubuskiego

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Adama Mickiewicza 12B
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7226057 , fax. 95 7224652
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Adama Mickiewicza 12B 12B
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7226057, fax. 95 7224652
  REGON: 00058686200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz niektórych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. lubuskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż paliw płynnych do pojazdów samochodowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz niektórych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. lubuskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu niniejszego postepowania określają SIWZ oraz załącznik nr 1 do SIWZ /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/ wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091321004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach