Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa żywności do stołówek Przedszkola w Żołyni w 2020 roku

Przedszkole w Żołyni ogłasza przetarg

 • Adres: 37-110 Żołynia, Białobrzeska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172243078, , fax. 172 243 070
 • Data zamieszczenia: 2019-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole w Żołyni
  Białobrzeska 230a
  37-110 Żołynia, woj. podkarpackie
  tel. 172243078, , fax. 172 243 070
  REGON: 69004240300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole-zolynia.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa żywności do stołówek Przedszkola w Żołyni w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności do stołówek Przedszkola w Żołyni w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 2. Szczegółowy wykaz dostaw zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik nr 5, będący integralną częścią SIWZ. 3. Ilości podane w załączniku cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować telefonicznie przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw. 5. Wszystkie artykuły muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań , jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 poz.1154). 6. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. 7. Miejscem przeznaczenia są stołówki Przedszkola w Żołyni zlokalizowane w oddziałach przy ul. Białobrzeskiej 230a, ul. Górskiej 105b, oraz Zakąciu 67b. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny żywności zgodnie z szczegółowym wykazem dostaw stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. W tym celu Zamawiający udostępnia wersję edytowalną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy. 2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 uPzp) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1b pkt 3 uPzp) - (wg załącznika nr 2 do siwz) aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Szczegółowy wykaz dostaw - (wg załącznika nr 5 do siwz); 4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 5) Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). 5) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców (Wykonawca zamieszcza informacje w tym zakresie w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach